CO MOŻE TWÓJ RADNY?

 

infografika

Podstawowym obowiązkiem każdego radnego jest godna reprezentacja interesów mieszkańców danego regionu przed ciałami zewnętrzmymi, głównie władzami centralnymi, szczególnie w przypadkach gdy te podejmują decyzje, które negatywnie na nich wpływaja. Radni próbują takie decyzje zmienić, starają się też uczestniczyć w procesie podejmowania najważniejszych dla regionu decyzji i zapewniania konsultacji społecznych. Samorząd zajmuje się kilkoma innymi ważnymi dla mieszkańców kwestiami.

W sprawie mieszkalnictwa radni oceniają potrzeby regionu, mogą w tym zakresie prowadzić inwestycje, kupować i wydzierżawiać posiadane nieruchomości. W zakresie ich kompetencji należy tęż przydzialenia pożyczek i grantów na modyfikacje już istaniejących budynków w zakresie programów takich jak „Housing Adaptation Grant for People with Disability” (granty dla osób potrzebujących przebudowy ze względu na niepełosprawność), podobnych programów dla ludzi starszych. Ludziom o niskich dochodach przydzielają też środki na docieplanie domów, pozostałym preferencyjne kreydyty na rozbudowa bądź modyfikacją ich domu.

Inną kwestią o jaką troszczą się samorządy to wspieranie kultury i sportu na zarządzanym terenie. Rada odpowiedzialna jest za boiska, baseny, biblioteki, loklane centra kultury i wspiera działalność artystyczną. Dba też o promocję dziedzictwa histroycznego regionu i obiekty takie jak pomniki, zamki czy inne zabytki.

Kolejną ważną sprawą spoczywająca na barkach radnych jest planowanie przestrzenne regionu.Local council przydziela lub odmawia przydzielenia twz. „planning permision” – pozwolenia na budowę, potrzebnego w wyapdku, gdy ktoś chce postawić nowy dom lub inny obiekt. Co 6 lat wydaje też Development Plan, w którym nakreśla szerszy plan rozwoju regionu i zagospodarowania terenu na kolejny okres.

Władze lokalne mają pod swoją pieczą znaczą część infastruktury regionu. Dbają o drogi, mosty, kanalizację, kontrolucją miejsca mogące zagrażać mieszkańcom – budynki zagrożone zawaleniem, rzeźnie. Zarządzają też lokalnymi cmentarzami, organizują jednostki straż pożarnych. Organizują również strefy płatnego parkowania. Radni są szczególnie ważnym elementem polityki ochrony środowiska w Irlandii. To właśnie oni przydzielają licencje na wywóz śmieci i kontroluja jakość tych usług. Nadzorują fabryki emitujące spaliny do atmosfery i przydzielają im stosowne pozwolenia. Nieustannie sprawdzają ogólny poziom zanieczyszczeń i przydzielają pozwolenia na posiadanie psów i koni. Innym typem licencji jakie przydziela samorząd lokalny są licencje handlowe dla ulicznych handlarzy. Zdrowie i dostęp do usług związanych ze zdrowiem to następny obszar zainteresowania radnych. Wspólnie z lokalnymi oddziałami Heath Service Executive zapewaniają oni mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotych na szczeblu lokalnym.