Kandyduj w wyborach!

Startuj w wyborach -
czyli, co powinieneś zrobić, żeby kandydować w wyborach

Bierne prawo wyborcze w Irlandii mają osoby:

  • Mieszkające w Irlandii
  • Posiadające co najmniej 18 lat
  • Osoby te nie muszą posiadać obywatelstwa irlandzkiego

Termin (tylko jeden tydzień) zgłaszania kandydatów do startu w wyborach lokalnych ma miejsce (upływa) na cztery tygodnie przed datą głosowania. Kandydatura może być zgłoszona przez samego kandydata lub przez innego wyborcę uprawnionego do udziału w wyborach do samorządu lokalnego w danym okręgu (local city or county manager’s office). Jedna osoba może kandydować w więcej niż jednym okręgu. Do formularza zgłoszeniowego kandydata z zarejestrowanej partii politycznej należy dołączyć potwierdzenie przynależności politycznej (Certificate of Party Affiliation). W przypadku braku potwierdzenia, zanim wygaśnie termin składania zgłoszeń, należy przeprowadzić jedną z dwóch następujących procedur:

  • 15 osób zarejestrowanych jako wyborcy lokalni w danym okręgu wyborczym w obecności Urzędnika upoważnionego do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań, Sędziego Pokoju, notariusza, funkcjonariusza policji Garda Síochána lub urzędnika władz rejestracyjnych musi wypełnić ustawowe oświadczenie,
  • złożenie przez kandydata, lub inną osobę w jego imieniu właściwego urzędnika odpowiedzialnego za prawidłowość wyborów, depozytu w wysokości €100 – w przypadku wyborów na członków władz samorządowych hrabstwa/ miasta oraz €50 – w przypadku wyborów do rady gminnej/ władz samorządowych małego miasta. Osoba kandydująca może dołączyć do zgłoszenia potwierdzenie przynależności do partii. Jeśli kandydat nie przynależy do partii, może opisać siebie jako “Niezależny” lub pozostawić wolne miejsce. Kandydat lub wnioskodawca jest odpowiedzialny za przekazanie wypełnionego zgłoszenia urzędnikowi odpowiedzialnemu za prawidłowość wyborów przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń. W ciągu godziny od chwili złożenia zgłoszenia urzędnik odpowiedzialny za prawidłowość wyborów musi orzec, czy jest ono ważne. Może on stwierdzić, że zgłoszenie jest nieważne, jeżeli:
  • zgłoszenie kandydata nie jest prawidłowo sporządzone lub podpisane; lub
  • w przypadku zgłoszenia kandydata, który nie jest członkiem partii politycznej i starał się o przyjęcie kandydatury w oparciu o akceptację osób zatwierdzających zgłoszenie nie zostało zaakceptowane zgodnie z wymogami

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ